Jdi na obsah Jdi na menu
 

 
Vnitřní řád

Vnitřní řád

Školní jídelny Pomezí 283 okres Svitavy

 

I.    ÚVOD

 1. Vnitřní řád Školní jídelny Pomezí 283 okres Svitavy, dále jen školní jídelna, upravuje práva a povinnosti dětí, žáků, jejich zákonných zástupců a všech pracovníků školy, organizaci provozu jídelny a jeho vnitřní režim, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, podmínky zacházení s majetkem ze strany strávníků.
 2. Vnitřní řád školní jídelny je platný pro všechny osoby, které se stravují ve Školní jídelně Pomezí 283 okres Svitavy, dále jen školní jídelna, v případě nezletilých dětí i pro zákonné zástupce.
 3. Přihláškou ke stravování ve školní jídelně se účastník stravování i jeho zákonný zástupce zavazuje dodržovat vnitřní řád školní jídelny.
 4. Zřízení a provoz uvedeného školského zařízení vymezují platné předpisy, zejména:
 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 25/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů

 

II.   ŠKOLNÍ JÍDELNA ZAJIŠŤUJE STRAVU PRO:

 • Děti I. Mateřské školy Pomezí 283 okres Svitavy – přesnídávky, obědy, svačiny
 • Děti II. Mateřské školy Pomezí 102 okres Svitavy – přesnídávky, obědy, svačiny
 • Žáky Základní školy Pomezí 349, okres Svitavy – obědy
 • Zaměstnance školských zařízení obce Pomezí -  obědy
 • Vlastní zaměstnance – obědy
 • Cizí strávníky – obědy

 

III.    Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů mezi  

        dětmi, žáky, zákonnými zástupci dětí a žáků a pracovníky šKOLNÍ

        JÍDELNY

 1. Práva strávníků
 1. Strávníci mají právo stravovat se ve školní jídelně dle vyhlášky č. 107/2008, mají právo na kvalitní a vyváženou stravu, a mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Děti mateřských škol mají právo odebrat přesnídávku, oběd, svačinu, žáci základní školy mají právo odebrat oběd, dospělí strávníci mají právo odebrat jeden oběd denně.

 

 1. Strávníci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománií.
 2. Strávníci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.

 

B.    Povinnosti strávníků

 1. Strávníci docházející do školní jídelny zdraví pracovníky srozumitelným pozdravem, dodržují pravidla kulturního chování a stolování, chovají se tiše, nevyjadřují se vulgárně, nepředbíhají ostatní strávníky při čekání na vydání stravy. Jsou povinni řídit se pokyny dozoru a dalších oprávněných osob.
 2. Strávníci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování.

 

C.    Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí a žáků

 1. Zákonný zástupce dítěte nebo žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u ředitelky školní jídelny. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti či podnětu je možné podat podnět na prošetření postupu při vyřizování stížnosti na zřizovatele Obec Pomezí, KHS Pardubického kraje nebo Českou školní inspekci.
 2. Zákonný zástupce má povinnost informovat školní jídelnu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled.
 3. Zákonný zástupce má povinnost hradit poplatky za stravu dle provozního řádu školní jídelny. V případě, že poplatky za stravu nebudou uhrazeny do dnů splatnosti, ředitelka ŠJ má pravomoc strávníkovi obědy odhlásit. Nejdříve však zákonného zástupce upozorní písemnou formou – e-mailem či poštou.

 

       D.    Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků, pedagogickými pracovníky

               a provozními zaměstnanci

 1. Dozor ve školní jídelně vydává strávníkům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.
 2. Informace, které zákonný zástupce poskytne o strávníkovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 3. Žák ZŠ zdraví ve školní jídelně pracovníky školní jídelny srozumitelným pozdravem. Pracovník školní jídelny žákovi na pozdrav odpoví.  

 

 

 

IV.    PROVOZ a vnitřní režim školní Jídelny

 1. Účastníci stravování

1.      Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti a žáky mateřských a základních škol.

2.      Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k vyhlášce č. 107/2005

          a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k vyhlášce č.107/2005,

          ve znění pozdějších předpisů.

3.     V případě opakovaného nedodržování tohoto Vnitřního řádu ŠJ (zejména porušování kázně a

         ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování), má ředitelka školní jídelny právo po předchozím       

         ústním či písemném upozornění vyloučit žáka ze stravování ve ŠJ.

 

 1.     Provoz školní jídelny
 1. Podrobné podmínky poskytování školního stravování, zejména podmínky přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, ceny oběda, organizace výdeje jídel a způsob hrazení úplaty za školní stravování jsou vymezeny v Provozním řádu školní jídelny, který jako vnitřní předpis tvoří součást Vnitřního řádu Školní jídelny Pomezí 283 okres Svitavy.
 2. Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo.
 3. Žák základní školy má právo denně odebrat oběd.
 4. Provoz školní jídelny je od 6:00 hod. do 14:00 hod.
 5. Doba výdeje stravy pro děti, žáky a zaměstnance školy je uvedena v Provozním řádu ŠJ.
 6. V době prázdnin nebo ředitelského volna je u žáků ZŠ automaticky provedeno odhlášení stravy. V době školních prázdnin školní jídelna poskytne „dotovaný oběd“ žákům, kteří o to požádají a řádně se den předem přihlásí. V době ředitelského volna je možné žákům ZŠ stravu poskytnout, avšak v ceně stanovené pro cizí strávníky – včetně mzdové a provozní režie. Pokud je žák na výletě nebo jiné školní akci, musí si oběd předem odhlásit sám.
 7. Dietní stravu školní jídelna nepřipravuje.
 8. Na začátku docházky obdrží zákonný zástupce dítěte přihlášku ke stravování. Zákonný zástupce tuto přihlášku vyplní a odevzdá ředitelce ŠJ. Během docházky není nutné přihlášku obnovovat, pouze dojde-li ke změnám.
 9. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU je zveřejněn seznam alergenů na nástěnkách a webových stránkách školy.

 

 1. Vnitřní režim školní jídelny
 1. Strava se vydává dítěti nebo žákovi, které se daný den účastnilo vzdělávání v MŠ nebo ZŠ.
 2. V případě nemoci dítěte či žáka se strava vydává rodičům strávníka do přinesených nádob pouze v první den nemoci. V dalších dnech je možné stravu odebírat pouze za cenu stanovenou pro doplňkovou činnost.
 3. Po příchodu do školní jídelny se žáci ZŠ řadí v pořadí, v jakém přišli do jídelny. V odůvodněných případech může žák požádat dozor o přednostní výdej stravy.
 4. Při stolování děti a žáci dodržují pravidla slušného chování, chovají se tiše, neruší ostatní strávníky hlasitými projevy, dbají pokynů dozoru a ostatních pracovníků školy.
 5. Po ukončení oběda zasunou nehlučně zpět židli a odnesou použité nádobí na určené místo.
 6. Odhlášky obědů je možné buď telefonem 461 729 517, 605 864 474 /v případě odloučeného pracoviště 731 738 423/  do 7 hod. ráno v případě nemoci, jinak den předem. Obědy lze odhlásit též osobně u kuchařek na každém zařízení.

 

 

IV.       Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 A. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků

 1. Strávníci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků školy i ostatních osob.
 2. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu výdeje.
 3. K zajištění bezpečnosti ve školní jídelně je určen dozor. Dozor v jídelně na 1. stupni ZŠ je vykonáván pedagogickými zaměstnanci školy, dozor v jídelně na 2. stupni ZŠ vykonává ředitelka ŠJ, případně jiný určený zaměstnanec ŠJ.  Děti a žáci jsou v rámci výuky v MŠ nebo ZŠ seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny.
 4. Strávníci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla chování, osobní hygieny a hygieny stravování.
 5. Dozor dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a zajišťuje čistotu a bezpečnost prostředí. Strávníci se mohou v případě potřeby na dozor obracet.
 6. Každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně okamžitě hlásí dozoru. Zdravotní indispozici strávník neprodleně oznámí dozoru, který poskytne potřebnou péči, uvědomí vedení školy a zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte - vždy v doprovodu zákonného zástupce či jiné pověřené osoby.
 7. Povinností zaměstnance školní jídelny je vyzvat osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety, nebo je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor školy opustila.
 8. Strávníci mají právo na úpravu a zvýšení dodržování hygienických zásad. V době zvýšených hygienických opatření zaměstnanci používají veškerou dostupnou ochranu – používání roušek a rukavic, pravidelná desinfekce, omezení kontaktu se strávníky, dodavateli, vše dle platných aktuálních nařízení.

 

                        B.   Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství

                             nebo násilí

1.   Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v areálu školní jídelny.

2.   Projevy šikanování mezi dětmi a žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, apod., kterých by se dopouštěli jednotliví strávníci nebo skupiny strávníků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi strávníci mladší a slabší), jsou v prostorách jídelny přísně zakázány.

 

V.        OCHRANA MAJETKU ŠKOLY

 1. Strávníci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním.
 2. Strávníci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozené předměty tvořící zařízení oddělení ŠJ.
 3. Strávníci šetří zařízení a vybavení jídelny a uklízí po sobě zanechanou nečistotu.
 4. Strávníci okamžitě oznámí zjištěné závady majetku ŠJ dozoru v ŠJ.
 5. Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí strávník svévolně nebo z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce dítěte či žáka v plné výši uhradit.

 

 

VI.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Vnitřní řád školní jídelny byl projednán a schválen dne 26. srpna 2020
 2. Platnost vnitřního řádu školní jídelny začíná s účinností od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou.
 3. Nedílnou součástí tohoto Vnitřního řádu jsou:
 • Provozní řád ŠJ Pomezí 283 okres Svitavy
 • Provozní řád Školní jídelny Pomezí 283 okres Svitavy – odloučené pracoviště čp. 90
 • Provozní řád kuchyně
 • Organizační řád
 • Finanční normativy

 

V Pomezí dne 20. května 2020                                                                                               

Bc. Jaroslava Kubíková

ředitelka školní jídelny

 

 

 

Seznámeni: