Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Provozní řád ŠJ - I. stupeň + II. MŠ Pomezí

 

 

Provozní řád Školní jídelny Pomezí 283, okres Svitavy – odl. pracoviště Pomezí č. 90

 

Tento provozní řád vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, z vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování a vyhlášky MZ č. 410/2005 ve znění pozdějších předpisů a je součástí Vnitřního řádu Školní jídelny Pomezí 283.

 

Organizace provozu stravování:

 provozní doba 6.00 – 14.30 hodin

 

Výdej do jídlonosičů               11.20 – 11.25 h

Výdej žákům MŠ a zam.MŠ   11.30 – 11.45 h

Výdej žákům - družiny            11.45 – 12.00 h

Výdej žákům ZŠ                      12.20 – 12.45 h

Zaměstnanci ZŠ                       11.45 – 12.45 h

 

Stravu je možné přihlašovat a odhlašovat do 7. 30 h ráno, a to osobně v  ŠJ Pomezí č. 90 zaměstnancům kuchyně, případně telefonicky na tel. čísle 731 738 423.

 

Organizace provozu pro žáky ZŠ:

Stravování pro žáky ZŠ je zajištěno ve dvou časově oddělených intervalech. V 11.45 h přichází do jídelny žáci pobývající v družinách. Dozor nad těmito žáky provádí vychovatelka ŠD.

Žáci, kterým vyučování skončilo v 12.15 hod, přichází do jídelny v 12.20 hodin. Dozor nad těmito žáky vykonává pedagog dle rozvrhu.

Po vstupu do jídelny strávník obdrží u výdejního okénka talíř s polévkou, hlavním jídlem a další potraviny dle jídelního lístku. V jídelně má možnost nalít si připravený nápoj. Po celou dobu konzumace jídla je strávník povinen řídit se pokyny pedagogického dozoru, který je zajištěn vychovateli a pedagogy ze ZŠ Pomezí, či pokynů kuchařek. Dále je povinen chovat se při stravování ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

Po konzumaci vrátí u odkládacího okénka použitý příbor a nádobí a ihned z jídelny odchází. Z jídelny není možné odnášet jakékoliv potraviny.

Žáci mohou odebrat hlavní jídlo pouze v den přítomnosti ve škole nebo v době školních prázdnin. V době nepřítomnosti ve škole /např. nemoc/ mohou žáci odebrat jídlo pouze za cenu stanovenou pro cizí strávníky, tj. včetně mzdové a věcné režie. Výjimkou je 1. den absence, pokud žák nestihl oběd včas odhlásit. V tomto případě je možný odběr do jídlonosiče.

Během výdejní doby pro žáky je přítomen dozor, kterému žáci hlásí případnou nevolnost či úrazy.

 

Organizace výdeje cizím strávníkům:

Cizí strávníci jsou povinni bezpodmínečně dodržovat stanovenou výdejní dobu. Strava jim je poskytovaná do vlastních přinesených nádob, které musí být čisté a nepoškozené. Strávníci se dostaví pouze k výdejnímu okénku, kde jim vedoucí kuchařka nabere stravu a strávníci ihned odchází.

 

Organizace výdeje v mateřské škole:

Kuchařky připraví stravu dle počtu strávníků, který nahlašují zaměstnanci MŠ.

 

Organizace oběda:

Připravená strava je během výdeje odvezena s výdejním ohřívacím pultem do budovy MŠ, tam při dodržení všech hygienických předpisů kuchařka rozdělí stravu na talíře. Výdej funguje jako samoobslužný, děti si postupně odebírají talířky s připravenou stravou. Po konzumaci odveze kuchařka výdejní vozík a veškeré nádobí na připraveném vozíku zpět do kuchyně ŠJ, kde je nádobí umýváno.

 

Organizace svačin:

Kuchařka připraví svačinu v kuchyni ŠJ a odveze stravu a nápoj do 7.30 h do kuchyňky v MŠ. Nápoj kuchařka připraví do zásobníku na nápoje, děti si ho nalévají celý den samy dle potřeby. Po ukončení svačinky odveze sesbírané špinavé nádobí do kuchyně ŠJ a následně umývá.

 

Způsoby placení:

Strávníci jsou povinni platit řádně a včas příspěvky na obědy, tj. v hotovosti vždy předem formou záloh, převodním příkazem, trvalým příkazem či přes sporožirový účet. Pokud nejsou poplatky zaplaceny včas do termínů splatnosti, může ředitelka školní jídelny strávníkovi odběr jídel po předchozím ústním oznámení odhlásit.

 

a/ sporožirovým účtem –  zpětně za každý měsíc vždy k 15. v měsíci

 • je nutné zřídit povolení k inkasu ve spořitelně a následně nahlásit  číslo účtu v ŠJ
 • k částce za stravu je připočítáván poplatek za zpracování inkasa ve výši 1,- Kč měsíčně

 

b/ trvalým příkazem – příkaz k úhradě se splatností k 5. v měsíci

 • každý měsíc strávník uhradí na účet ŠJ zálohovou platbu a vyúčtování bude provedeno na konci školního roku(účet č. 19-1284726309/0800)

  c/ převodním příkazem – dopředu na další měsíc,

 • dítě dostane lísteček s přesnou částkou, kterou je nutné uhradit do 5. v měsíci

   (účet 19-1284726309/0800)

   

  d/ hotově – již jen ve výjimečných případech

 • poplatky se vybírají koncem měsíce na další měsíc

 • plátci jepo zaplacení vystaven příjmový doklad

 • je nutné platit včas- do 2. prac.dne v měsíci, aby nedocházelo v krajním případě k odhlášení stravy z naší strany

 • informace o době vybírání stravného jsou vystaveny v mateřské škole na nástěnce

   

  Dietní omezení, alergie

  Školní jídelna nepřipravuje strávníkům dietní stravu. Některá jídla mohou obsahovat alergeny. Na webových stránkách jídelny lze nalézet aktuální jídelní lístek, v sekci dokumenty seznam připravovaných jídel s uvedenými alergeny. Během přípravy jídla však může dojít k záměně použitých surovin. Má-li strávník alergii, je povinen se sám nebo jeho zákonný zástupce před odběrem jídla či nápoje na tyto alergeny informovat. Informace o alergenech podá ředitelka ŠJ nebo kuchařky.

   

 

Všichni strávníci jsou povinni seznámit se s provozním řádem a řídit se jím.

 

 

Tento řád je platný od 1. září 2017 pro všechny strávníky a je vyvěšen na viditelném místě.

 

V Pomezí 1. 9. 2017

 

 

Bc. Jaroslava Kubíková

ředitelka ŠJ Pomezí 283