Jdi na obsah Jdi na menu
 

 
Provozní řád ŠJ - I. stupeň + II. MŠ Pomezí

 

 

 

Příloha

 

Provozní řád Školní jídelny Pomezí 283, okres Svitavy – odl. pracoviště Pomezí č. 90

 

Tento provozní řád vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, z vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování a vyhlášky MZ č. 410/2005 ve znění pozdějších předpisů a je součástí Vnitřního řádu Školní jídelny Pomezí 283.

 

Organizace provozu stravování:

 provozní doba 6.00 – 14.30 hodin

 

Výdej do jídlonosičů               11.20 – 11.25 h

Výdej žákům MŠ a zam. MŠ   11.30 – 11.45 h

Výdej žákům - družiny            11.45 – 12.00 h

Výdej žákům ZŠ                      12.20 – 12.45 h

Zaměstnanci ZŠ                       11.45 – 12.45 h

 

Stravu je možné přihlašovat a odhlašovat do 7. 30 h ráno, a to osobně v  ŠJ Pomezí č. 90 zaměstnancům kuchyně, případně telefonicky na tel. čísle 731 738 423.

 

Organizace provozu pro žáky ZŠ:

Stravování pro žáky ZŠ je zajištěno ve dvou časově oddělených intervalech. V 11.45 h přichází do jídelny žáci pobývající v družinách. Dozor nad těmito žáky provádí vychovatelka ŠD.

Žáci, kterým vyučování skončilo v 12.15 hod, přichází do jídelny v 12.20 hodin. Dozor nad těmito žáky vykonává pedagog dle rozvrhu.

Po vstupu do jídelny strávník obdrží u výdejního okénka talíř s polévkou, hlavním jídlem a další potraviny dle jídelního lístku. V jídelně má možnost nalít si připravený nápoj. Po celou dobu konzumace jídla je strávník povinen řídit se pokyny pedagogického dozoru, který je zajištěn vychovateli a pedagogy ze ZŠ Pomezí, či pokynů kuchařek. Dále je povinen chovat se při stravování ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

Po konzumaci vrátí u odkládacího okénka použitý příbor a nádobí a ihned z jídelny odchází. Z jídelny není možné odnášet jakékoliv potraviny.

Žáci mohou odebrat hlavní jídlo pouze v den přítomnosti ve škole nebo v době školních prázdnin. V době nepřítomnosti ve škole /např. nemoc/ mohou žáci odebrat jídlo pouze za cenu stanovenou pro cizí strávníky, tj. včetně mzdové a věcné režie. Výjimkou je 1. den absence, pokud žák nestihl oběd včas odhlásit. V tomto případě je možný odběr do jídlonosiče.

Během výdejní doby pro žáky je přítomen dozor, kterému žáci hlásí případnou nevolnost či úrazy.

 

Organizace výdeje cizím strávníkům:

Cizí strávníci jsou povinni bezpodmínečně dodržovat stanovenou výdejní dobu. Strava jim je poskytovaná do vlastních přinesených nádob, které musí být čisté a nepoškozené. Strávníci se dostaví pouze k výdejnímu okénku, kde jim vedoucí kuchařka nabere stravu a strávníci ihned odchází.

 

Organizace výdeje v mateřské škole:

Kuchařky připraví stravu dle počtu strávníků, který nahlašují zaměstnanci MŠ.

Organizace oběda:

Připravená strava je během výdeje odvezena s výdejním ohřívacím pultem do budovy MŠ, tam při dodržení všech hygienických předpisů kuchařka rozdělí stravu na talíře. Výdej funguje jako samoobslužný, děti si postupně odebírají talířky s připravenou stravou. Po konzumaci odveze kuchařka výdejní vozík a veškeré nádobí na připraveném vozíku zpět do kuchyně ŠJ, kde je nádobí umýváno.

 

Organizace svačin:

Kuchařka připraví svačinu v kuchyni ŠJ a odveze stravu a nápoj do 7.30 h do kuchyňky v MŠ. Nápoj kuchařka připraví do zásobníku na nápoje, děti si ho nalévají celý den samy dle potřeby. Po ukončení svačinky odveze sesbírané špinavé nádobí do kuchyně ŠJ a následně umývá.

 

Způsoby placení:

Strávníci jsou povinni platit řádně a včas příspěvky na obědy. Pokud nejsou poplatky zaplaceny včas do termínů splatnosti, může ředitelka školní jídelny strávníkovi odběr jídel po předchozím ústním oznámení odhlásit. Strávníci mohou využít tyto způsoby placení:

a/ trvalým příkazem – příkaz k úhradě se splatností k 5. v měsíci

  • každý měsíc strávník uhradí na účet ŠJ zálohovou platbu, vyúčtování bude provedeno na konci školního roku, zůstatková částka nad 200,- Kč se vrací na účet  (účet č. 19-1284726309/0800)

b/ převodním příkazem – dopředu na další měsíc,

  • dítě dostane lísteček s přesnou částkou, kterou je nutné uhradit do 5. v měsíci 

 (účet 19-1284726309/0800)

c/ hotově - již jen ve výjimečných případech

Dietní omezení, alergie

Školní jídelna nepřipravuje strávníkům dietní stravu. Některá jídla mohou obsahovat alergeny. Na webových stránkách jídelny lze nalézt aktuální jídelní lístek, v sekci dokumenty seznam připravovaných jídel s uvedenými alergeny. Během přípravy jídla však může dojít k záměně použitých surovin. Má-li strávník alergii, je povinen se sám nebo jeho zákonný zástupce před odběrem jídla či nápoje na tyto alergeny informovat. Informace o alergenech podá ředitelka ŠJ nebo kuchařky.

 

 

Všichni strávníci jsou povinni seznámit se s provozním řádem a řídit se jím. Tento řád je vyvěšen na webových stránkách školy a vyvěšen na viditelném místě v prostorách školní jídelny.

 

V Pomezí 15. 8. 2022

 

 

Bc. Jaroslava Kubíková

ředitelka ŠJ Pomezí 283