Jdi na obsah Jdi na menu
 

 
Provozní řád ŠJ - II. stupeň + I. MŠ Pomezí

15. 4. 2014

 

         Provozní řád Školní jídelny Pomezí 283 okres Svitavy

         ------------------------------------------------------------------

 

Tento provozní řád vyplývá z vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování a MZ č., ve znění pozdějších předpisů a je součástí Vnitřního řádu Školní jídelny Pomezí.

 

Organizace provozu stravování: provozní doba 6.00 – 13.30 hodin

 

Výdej do jídlonosičů                        11.30 hodin – 12.00 hodin

Výdej pro žáky a zaměstnance ZŠ   12.10 hodin – 12.45 hodin

Výdej pro děti MŠ                           11.30 hodin – 12.00 hodin

Výdej svačiny pro děti MŠ               8,00 hodin

 

Stravu je možné přihlašovat a odhlašovat do 7.00 hodin ráno, a to osobně či telefonicky na tel.

čísle 461 729 517 nebo 605 864 474 pro žáky ZŠ, a na tel. 461 729 208 pro žáky MŠ.

 

ŠJ zajišťuje obědy pro žáky I. Mateřské školy Pomezí 283, žáky Základní školy Pomezí, zaměstnance ŠZ obce Pomezí a pro cizí strávníky.

Cena oběda je stanovena v souladu s vyhláškou o školním stravování a je závislá na hodnotě potravin, hodnotě mzdové a provozní režie a na věku strávníka. Je stanovena normativně. Platné ceny jsou vyvěšeny na viditelném místě.

Strávník je zařazen do věkové kategorie podle dosaženého věku v daném školním roce, tj. vždy od 1. 9. do 31. 8.

 

Organizace provozu pro žáky ZŠ

Po vstupu do jídelny si strávník odloží v šatně svršky a školní tašku, nepřezouvá se.

Umyje si ruce, vezme tác a příbor, u výdejního okénka obdrží talíř s polévkou, hlavním jídlem a další potraviny dle jídelního lístku. V jídelně má možnost nalít si připravený nápoj. Po konzumaci vrátí u dalšího okénka příbor a nádobí očištěné od zbytků. Po ukončení stravy z jídelny ihned odchází. Z jídelny není možné odnášet jakékoliv potraviny. Žáci jsou povinni řídit se pokyny dozoru, ředitelky ŠJ či kuchařek. Dále jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Žák má právo odebírat obědy pouze v den přítomnosti ve škole, v době nepřítomnosti ve škole nemá žák na odebrání oběda nárok. Výjimkou je 1. den absence, kdy je možný odběr do jídlonosiče. Za odhlášení oběda v době nepřítomnosti odpovídají rodiče. V době nemoci mohou odebrat jídlo v ceně stanovené pro cizí strávníky.

 

Organizace výdeje cizím strávníkům

Cizí strávníci jsou povinni bezpodmínečně dodržovat stanovenou výdejní dobu. Přinesené nádoby musí být čisté a nepoškozené. Strávníci se dostaví pouze k výdejnímu okénku, kde jim kuchařka nabere stravu a strávník ihned odchází.

Zaměstnanci ZŠ mají možnost konzumovat stravu v jídelně. Organizace provozu je stejná jako v případě žáků ZŠ.

Zaměstnancům MŠ je odvezena strava současně se stravou pro děti MŠ do budovy MŠ. Polévku nalévá učitelka MŠ jak žákům, tak zaměstnancům MŠ. Dospělý strávník odebere u výdejního okénka talíř s hlavním jídlem a ke konzumaci dochází ve třídě mateřské školy. Dospělý strávník má možnost použít jídelnu pro žáky ZŠ – poté platí organizace provozu jako pro žáky ZŠ.

 

Organizace výdeje v mateřské škole

Kuchařka připraví stravu dle počtu strávníků, který nahlašují zaměstnanci MŠ. Připravená strava je odvezena za dodržení všech hygienických předpisů na výdejním vozíku z kuchyně do kuchyňky v MŠ.

 

Organizace ranních svačin MŠ

Kuchařka připraví svačinku v kuchyni ŠJ a odnese stravu a nápoj do 8.00 hodin do kuchyňky v MŠ na tácech, připraví nápoj. Výdej svačinek organizují učitelky MŠ. Po ukončení svačinky odnese kuchařka sesbírané špinavé nádobí do kuchyně ŠJ.

 

Organizace oběda MŠ

Kuchařka přiveze nádoby s připravenými pokrmy do kuchyňky mateřské školy tak, aby výdej oběda začal v 11.30 hodin. Polévku rozlévá žákům učitelka MŠ. Po konzumaci polévky strávník odnese talíř do kuchyňky, předá jej kuchařce a ta mu vydá talíř s hlavním jídlem. Nápoje, misky s kompotem nebo zeleninovými saláty jsou připraveny ve třídě k samoobslužnému výdeji.

Prázdné nádobí opět odnese strávník do kuchyňky.   

 

Platba za stravu

Strávníci jsou povinni platit řádně a včas příspěvky na obědy. Pokud nejsou poplatky zaplaceny včas do termínů splatnosti, může ředitelka školní jídelny strávníkovi odběr jídel po předchozím ústním oznámení odhlásit. Strávníci mohou využít těchto způsobu placení:

a/ trvalým příkazem – příkaz k úhradě se splatností k 5. v měsíci

  • každý měsíc strávník uhradí na účet ŠJ zálohovou platbu a vyúčtování bude provedeno na konci školního roku (účet č. 19-1284726309/0800)

b/ převodním příkazem – dopředu na další měsíc,

  • dítě dostane lísteček s přesnou částkou, kterou je nutné uhradit do 5. v měsíci 

 (účet 19-1284726309/0800)

c/ hotově - již jen ve výjimečných případech

Všichni strávníci jsou povinni seznámit se s provozním řádem a řídit se jím. Tento řád je vyvěšen na webových stránkách ŠJ a také na viditelném místě v prostorách školní jídelny.

 

 

Jaroslava Kubíková

ředitelka Školní jídelny Pomezí 283 okres Svitavy

 

 

 

V Pomezí dne 15. 8. 2022