Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Provozní řád ŠJ - II. stupeň + I. MŠ Pomezí

15. 4. 2014

 

 

Provozní řád Školní jídelny Pomezí 283, okres Svitavy

Tento provozní řád vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, z vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování a vyhlášky MZ č. 410/2005 ve znění pozdějších předpisů a je součástí Vnitřního řádu Školní jídelny Pomezí.

 

 

Organizace provozu stravování:

 provozní doba 6.00 – 14.00 hodin

 

Výdej do jídlonosičů                11.30 – 12.00 h

Výdej pro žáky a zam. ZŠ         12.15 – 12,45 h

Výdej pro děti a zam. MŠ        12.00 – 12.15 h

Výdej svačin pro děti MŠ                       8,00 h

Výdej odpolední svačiny          13,30 – 14.00 h

 

Stravu je možné přihlašovat a odhlašovat do 7. 00 h ráno, a to osobně zaměstnancům kuchyně,

případně telefonicky na tel. čísle 461 729 517 nebo 605 864 474.

V případě žáků mateřské školy osobně zaměstnancům MŠ nebo na tel. čísle 461 729 208.

 

ŠJ zajišťuje obědy pro žáky I. Mateřské školy Pomezí 283, žáky Základní školy Pomezí, zaměstnance ŠZ obce Pomezí a pro cizí strávníky /důchodci, zaměstnanci OU a služeb/

 

 

Organizace provozu pro žáky ZŠ:

Po vstupu do jídelny si strávník odloží v šatně svršky a školní tašku, nepřezouvá se. Umyje si ruce, vezme tác a příbor, u výdejního okénka obdrží talíř s polévkou, hlavním jídlem a další potraviny dle jídelního lístku. V jídelně má možnost nalít si připravený nápoj. Po konzumaci vrátí u odkládacího okénka příbor a nádobí očištěné od zbytků. Z jídelny není možné odnášet jakékoliv potraviny.

Po celou dobu konzumace jídla je strávník povinen řídit se pokyny dozoru či pokynů kuchařek. Dále je povinen chovat se při stravování ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

Žáci mohou odebrat hlavní jídlo pouze v den přítomnosti ve škole nebo v době školních prázdnin. V době nepřítomnosti ve škole /nemoc/  mohou žáci odebrat jídlo pouze za cenu stanovenou pro cizí strávníky – včetně mzdové a věcné režie.  Výjimkou je 1. den absence, pokud žák nestihl oběd včas odhlásit. V tomto případě je možný odběr do jídlonosiče.

Během výdejní doby pro žáky je přítomen dozor, kterému žáci hlásí případnou nevolnost či úrazy a jsou povinni řídit se jeho pokyny. Dozor během oběda je zajišťován zaměstnanci ŠJ.

Do prostor školní jídelny má přístup pouze strávník, který má přihlášen na daný den stravu.

 

Organizace výdeje cizím strávníkům:

Cizí strávníci jsou povinni bezpodmínečně dodržovat stanovenou výdejní dobu. Přinesené nádoby musí být čisté a nepoškozené. Strávníci se dostaví pouze k výdejnímu okénku, kde jim vedoucí kuchařka

nabere stravu a strávníci ihned odchází.

 

Organizace výdeje v mateřské škole:

Kuchařky připraví stravu dle počtu strávníků, který nahlašují zaměstnanci MŠ.

 

 

Organizace oběda:

Připravená strava je během výdeje odvezena ve vhodných nádobách do budovy MŠ, tam při dodržení všech hygienických předpisů kuchařka rozdělí stravu na talíře. Polévku podávají učitelky MŠ, případné saláty nebo kompoty v miskách rozdává kuchařka. Výdej hlavního jídla a nápoje funguje jako samoobslužný, děti si postupně odebírají talířky s připravenou stravou. Špinavé nádobí kuchařka odebírá od dětí v kuchyňce MŠ a odváží do kuchyně ŠJ, kde nádobí následně umývá.

 

Organizace svačin:

Kuchařka připraví svačinu v kuchyni ŠJ a odveze stravu a nápoj do kuchyňky v MŠ. Po ukončení svačinky odveze sesbírané špinavé nádobí do kuchyně ŠJ a následně umývá.

 

Způsoby placení:

Strávníci jsou povinni včas a řádně platit poplatky za stravu.

Stravné je možné hradit těmito způsoby:

 

a/ sporožirovým účtem –    zpětně za každý měsíc vždy k 15. v měsíci

 • je nutné zřídit povolení k inkasu ve spořitelně a následně nahlásit  číslo účtu v ŠJ
 • k částce za stravu je připočítáván poplatek za zpracování inkasa ve výši 1,- Kč měsíčně

 

b/ trvalým příkazem – příkaz k úhradě se splatností k 5. v měsíci

 • každý měsíc strávník uhradí na účet ŠJ zálohovou platbu a vyúčtování bude provedeno na konci školního roku(účet č. 19-1284726309/0800)

  c/ převodním příkazem – dopředu na další měsíc,

 • dítě dostane lísteček s přesnou částkou, kterou je nutné uhradit do 5. v měsíci

   (účet 19-1284726309/0800)

   

  d/ hotově – již jen ve výjimečných případech

 • poplatky se vybírají koncem měsíce na další měsíc

 • plátci jepo zaplacení vystaven příjmový doklad

 • je nutné platit včas- do 2. prac.dne v měsíci, aby nedocházelo v krajním případě k odhlášení stravy z naší strany

 • informace o době vybírání stravného jsou vystaveny v mateřské škole na nástěnce

   

  Dietní omezení, alergie

  Školní jídelna nepřipravuje strávníkům dietní stravu. Některá jídla mohou obsahovat alergeny. Na webových stránkách jídelny lze nalézet aktuální jídelní lístek, v sekci dokumenty seznam připravovaných jídel s uvedenými alergeny. Během přípravy jídla však může dojít k záměně použitých surovin. Má-li strávník alergii, je povinen se sám nebo jeho zákonný zástupce před odběrem jídla či nápoje na tyto alergeny informovat. Informace o alergenech podá ředitelka ŠJ nebo kuchařky.

   

 

 

 

 

Cena oběda je závislá na hodnotě potravin a na výši mzdové a provozní režie. Hodnoty mohou být během roku měněny. Informace o cenách za stravu jsou vyvěšeny na nástěnce ŠJ.

 

Jakékoliv připomínky ke kvalitě pokrmů nebo technické, požární či hygienické závady hlásí strávníci dozoru, ředitelce, případně kuchařkám. Mimořádný úklid během výdejní doby zajišťuje pomocná kuchařka.

 

Tento řád je platný od 1. 9. 2017 pro všechny strávníky a je vyvěšen na viditelném místě v prostorách ŠJ.

 

V Pomezí dne 1. září 2017