Jdi na obsah Jdi na menu
 

 
Organizační zásady - zvýšená hygienická opatření

20. 5. 2020

Organizační zásady

 • Jídelna připravuje obědy jen pro strávníky, kteří se přihlásili do školy. Současně také pro cizí strávníky v tzv. režimu "přes okénko". Vstup do jídelny je povolen pouze přihlášeným strávníkům, nikoliv jejich doprovodu.
 • Jídelní lístek se případně upraví tak, aby bylo možné dodržet níže uvedená pravidla.
 • Pokud to snížený počet strávníků umožní, personál bude rozdělen na dva týmy, které se vzájemně v provozovně nepotkají, a nebude se měnit jejich složení. Střídání týmů bude zajištěno přes víkend.
 • Strávník je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce strávníka, je důvodem k nevpuštění strávníka do jídelny.
 • Budou upřednostňovány bezhotovostní platby

 

Hygiena obecně a školení – povinnosti zaměstnanců - ředitelka ŠJ tímto dokumentem proškolí pracovníky k pravidlům osobní hygieny a opatřením, která budou přijata v souvislosti se současnou mimořádnou situací:

 • Pracovník ŠJ, který se necítí dobře a pociťuje příznaky nemoci, nesmí vykonávat svou práci a musí opustit provoz.
 • Zaměstnanci musí dodržovat správný postup mytí rukou (teplá voda, vhodný prostředek, délka mytí, osoušení rukou, dezinfekce), omezit podávání rukou, dbát na prevenci kontaktu rukou s obličejem, ústy, očima, nosem.
 • Ředitelka ŠJ zajistí pro zaměstnance vhodné dezinfekční prostředky (s virucidním účinkem; virucidní = zneškodňující viry) a zaměstnanci jsou povinni je používat. Doporučuje se ve snaze o co nejúčinnější dezinfekci v žádném případě nezvyšovat koncentraci dezinfekčních prostředků nad pokyny dodavatele.
 • Minimálně jednou denně umýt a dezinfikovat pracovní povrchy, pracovní pomůcky včetně „kontaktních součástí“ jako jsou např. kliky dveří, zábradlí, madla technologií, ventily apod. a sociální zařízení pracovníků i strávníků. Pokud to organizace práce dovolí, toto mýt a dezinfikovat častěji i během dne.
 • Při mytí nádobí upřednostnit strojní mytí. Při strojním mytí nádobí svévolně nezasahovat do nastavených programů myček (teplota, doba).
 • Při ručním mytí nádobí zajistit co nejvyšší teplotu a častou výměnu vody. Zejména při ručním mytí bílého nádobí a příborů zvážit použití dezinfekčního roztoku s následným oplachem. U používaných prostředků se řídit návodem výrobce prostředku (ředění prostředku, doba působení).
 • Zaměstnavatel nemá povinnost vybavit zaměstnance rouškami či jiným ochranným prostředkem dýchacích cest. Přesto školní jídelna disponuje určitou zásobou roušek k ochraně nosu a úst. Zaměstnanec je během pracovní doby povinen trvale nosit ochrannou roušku, případně ochranné brýle nebo ochranný štít.
 • Ochranné pomůcky musí zaměstnanec udržovat v čistotě a zajistit jejich včasnou výměnu v průběhu směny, a to zejména v případě poškození, znečištění nebo opotřebení

Příjem surovin

 • Omezit vstup cizích osob (např. obchodních zástupců, řidičů) do vnitřních prostor provozu, zamezit podávání si rukou. Minimalizovat kontakt pracovníků ŠJ s dodavateli během přebírání zboží.
 • Po manipulaci s dodanými surovinami a příjmovými doklady si umýt ruce a použít dezinfekci.

 

 

Příprava stravy

 • Důsledné dodržování pravidel osobní a provozní hygieny, včetně častého mytí rukou.
 • Při manipulaci s potravinami a při přípravě pokrmů používat roušky (příp. jinou ochranu nosu a úst), při manipulaci s potravinami a při přípravě pokrmů používat jednorázové rukavice.
 • Pokud to lze, omezit počet pracovníků na jednom místě (při jedné pracovní činnosti) v jednom okamžiku současně, příp. vykonávat pracovní činnosti tak, aby pracovníci nepracovali naproti sobě.
 • Dohotovené pokrmy důsledně přikrývat.

 

Vstup strávníků (žáků) do jídelny a organizace stolování

 • Ředitelka ŠJ zajistí podmínky pro vhodné mytí rukou strávníků (tekuté mýdlo, jednorázové papírové ručníky, dezinfekční prostředek).
 • Před vstupem do jídelny si všichni umyjí ruce a dezinfikují je.
 • Pokud je to možné, udržovat po dobu výdeje dveře do jídelny otevřené, aby se minimalizoval kontakt s klikou.
 • Ředitel školy zajistí, aby strávníci přicházeli do jídelny po skupinách, tak aby byl splněn doporučený počet osob v jídelně. K tomuto stanoví takový harmonogram, aby bylo možno dodržet povolenou zákonem stanovenou délku výdeje. Skupiny budou odpovídat skupinám ve třídách, jejich složení se nebude měnit.
 • Dozor v ŠJ upozorňuje strávníky na povinnost hygienického chování.
 • V jídelně je odebráním židlí nastaven vhodný počet současně se stravujících strávníků a dostatečný odstup mezi nimi (doporučená vzdálenost min. 1 metr).
 • Zaměstnanci školy, kteří nevykonávají dohled v jídelně, se stravují odděleně od žáků.
 • Strávníci jsou povinni odložit kabáty, bundy a aktovky v šatně. Nelze toto odkládat na židle, stoly nebo okna.
 • Doporučuje se, aby objednávání a odhlašování stravy probíhalo přes telefon. Osobní návštěvy v jídelně nejsou žádoucí. Telefonní čísla jsou uvedena na webových stránkách školní jídelny.

Výdej a stolování

 • Před výdejním okénkem je naznačen doporučený odstup strávníků ve frontě - pomocí barevné vyznačovací samolepicí pásky.
 • Při výdeji minimalizovat úzký kontakt pracovníka jídelny se strávníkem.
 • Zamezit kontaminaci vydávaných pokrmů - přikrytím nebo dostatečným odstupem od strávníků u okénka.
 • Personál stravu vydává v rouškách (příp. s jinou ochranou nosu a úst), jednorázových rukavicích a za skleněným okénkem.
 • Je zrušen veškerý samoobslužný výdej příborů, nebalených potravin a pokrmů (např. kusové ovoce, zelenina, saláty, polévky, kompoty, pečivo - z důvodu prevence „přehrabování“). Vše je umístěno mimo dosah strávníka a strávníkovi vše vydává personál v rouškách a rukavicích.
 • Strávník obdrží ubrousek na podnos na položení příboru a nebalených potravin / pokrmů.
 • Nápoje se budou vydávat rozlité do skleniček přímo strávníkovi.
 • Strávníci i dohled jsou v jídelně v rouškách vyjma doby vlastní konzumace stravy. Roušku si odloží do sáčku / krabičky, kterou si přinesou s sebou.
 • Pokud při konzumaci oběda musí strávník na WC, musí si umýt a dezinfikovat ruce, jako při vstupu do jídelny.
 • Pečlivé mytí podnosů a jejich dezinfekce po každém použití.
 • Mytí a dezinfekce stolů minimálně jednou denně, pokud lze, tak i po každé skupině strávníků.
 • Při výdeji v mateřské škole personál ŠJ a MŠ roznáší dětem stravu, příbory, talíře, nápoje ke stolům; při transportu stravy do mateřské školy dbát na zakrytí pokrmů.
 • Veškeré přepravní obaly určené k expedici (cizí strávníci) je nutné před jejich plněním a kompletací umýt v rámci školního stravovacího provozu.
 • Doplňková činnost – stravování pro cizí strávníky, výdej stravy bude realizován bez osobního setkání zaměstnanců s těmito strávníky. Strávník si přinese gastronádobu na výměnu, nechá ji na určeném místě a vyzvedne si tam již nabranou stravu do nádoby zanechané na místě předchozího dne.
 • Je nutné striktně dodržet oddělenou manipulaci s použitým stolním nádobím včetně personálního zajištění od ostatních činností.
 • Pokrmy vydávané v režimu školního stravování v první den neplánované nepřítomnosti vydávat pouze do přinesených gastronádob v režimu stejném jako cizí strávníci, tzn. předem si rodič připraví nádoby, kuchařky nádoby dezinfikují během dopoledne v myčce nádobí, nádobu připraví s nabranou stravou na určené místo.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Do rizikové skupiny patří zaměstnanec školní jídelny, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zaměstnanci zvážili tyto rizikové faktory, pokud se na ně vztahují, a v případě přítomnosti ve škole musí věnovat zvýšenou pozornost při ochraně svého zdraví.

Ředitel školy zajistí důsledné dodržování hygienických doporučení pro provoz školy a organizaci pobytu žáků ve škole. Zaměstnanci, včetně zaměstnanců náležejících do rizikové skupiny, i nadále plní své pracovněprávní povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu.

Je-li to organizačně možné, může ředitelka školní jídelny zaměstnancům patřícím do rizikové skupiny, kteří přichází při výkonu práce do přímého kontaktu s větším množstvím dalších osob, umožnit na jejich žádost úpravu způsobu výkonu pracovních povinností, a to například zajištěním efektivnějších ochranných pomůcek.

 

Není-li taková úprava pracovních povinností organizačně možná, tak by měl zaměstnanec doložit, že patří do rizikové skupiny (potvrzením od lékaře), a v návaznosti na to se lze se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí neplaceného volna (pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu).