Jdi na obsah Jdi na menu
 

 
Vnitřní řád platný od 1. 9. 2017

 

VNITŘNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ   JÍDELNY   POMEZÍ 283

OKRES   SVITAVY

 

I.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 2. Vnitřní řád školní jídelny je platný pro Školní jídelnu Pomezí 283 okres Svitavy, dále jen školní jídelna.

 3. Přihláškou ke stravování ve školní jídelně se účastník stravování i jeho zákonný zástupce zavazuje dodržovat vnitřní řád školní jídelny.

 4. Zřízení a provoz uvedeného školského zařízení vymezují platné předpisy, zejména:

   

  zákon č.561/2004 Sb., (školský zákon)

  - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

  - vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

  - vyhláška č. 137/2004, o hygienických požadavcích na stravovací služby,

  - vyhláška č.84/2005, o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových     

     organizacích,

  vše v platném znění.

   

   

  II.      Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků a pracovníky šKOLNÍ JÍDELNY

   

   

        A.  Práva žáků

   

 5. Žáci docházející do školní jídelny mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v „Úmluvě o právech dítěte“.

 6. Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.

 7. Žáci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománií.

   

   

  B.  Povinnosti žáků

   

 8. Žáci docházející do školní jídelny dodržují pravidla kulturního chování, chovají se tiše, nevyjadřují se vulgárně, nepředbíhají ostatní strávníky při čekání na vydání stravy.

 9. Žáci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování.

 10. Žáci jsou povinni řídit se pokyny dozoru a dalších oprávněných osob.

   

  C.  Práva zákonných zástupců žáků

   

 11. Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u ředitelky školní jídelny. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti či podnětu je možné podat podnět na prošetření postupu při vyřizování stížnosti na zřizovatele Obec Pomezí, KHS Pardubického kraje nebo Českou školní inspekci.

   

   

  D.  Povinnosti zákonných zástupců žáků

   

 1. Zákonný zástupce má povinnost informovat školní jídelnu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled.

 

 1. Zákonný zástupce má povinnost hradit poplatky za stravu dle provozního řádu školní jídelny. V případě, že poplatky za stravu nebudou uhrazeny do dnů splatnosti, ředitelka ŠJ má pravomoc strávníkovi obědy odhlásit. Nejdříve však zákonného zástupce upozorní písemnou formou – e-mailem či poštou.

   

   

  Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků

  a pedagogickými pracovníky

   

 2. Dozor ve školní jídelně vydává žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.

 3. Informace, které zákonný zástupce poskytne o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 4. Žák zdraví ve školní jídelně pracovníky školní jídelny srozumitelným pozdravem. Pracovník školní jídelny žákovi na pozdrav odpoví.

   

   

   

  III.    PROVOZ a vnitřní režim školní Jídelny

   

  1. Účastníci stravování

    

 1. Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti a žáky mateřských a základních škol.
 2. Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k vyhlášce č.107/2005, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Účastníci školního stravování ve smyslu výše uvedených předpisů jsou děti v MŠ a žáci ZŠ organizací Základní škola Pomezí, I. Mateřská škola Pomezí 283, II. Mateřská škola Pomezí 102. Účastníci závodního stravování jsou zaměstnanci organizace Základní škola Pomezí, I. Mateřská škola Pomezí 283 okres Svitavy a II. Mateřská škola Pomezí 102 okres Svitavy. Dále školní jídelna nabízí stravování ostatním občanům v rámci doplňkové hospodářské činnosti.
 4. V případě opakovaného nedodržování tohoto vnitřního řádu ŠJ (zejména porušování kázně a ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování), má ředitelka školní jídelny právo po předchozím ústním či písemném upozornění vyloučit žáka ze stravování ve ŠJ.

 

 1. Provoz školní jídelny

   

 2. Podrobné podmínky poskytování školního stravování, zejména podmínky přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizaci výdeje jídel a způsob hrazení úplaty za školní stravování jsou vymezeny v Provozním řádu školní jídelny, který jako vnitřní předpis tvoří součást organizačního řádu Školní jídelny Pomezí 283 okres Svitavy.

 3. Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo.

 4. Žák základní školy má právo denně odebrat oběd.

 5. Provoz školní jídelny je od 6:00 hod. do 14:30 hod.

 6. Doba výdeje stravy pro děti, žáky a zaměstnance školy je uvedena v provozním řádu ŠJ.

 7. V době prázdnin nebo ředitelského volna je u žáků ZŠ automaticky provedeno odhlášení stravy. V době školních prázdnin školní jídelna poskytne „dotovaný oběd“ žákům, kteří o to požádají a řádně se den předem přihlásí. V době ředitelského volna je možné žákům ZŠ stravu poskytnout, avšak v ceně stanovené pro cizí strávníky – včetně mzdové a provozní režie. Pokud je žák na výletě nebo jiné školní akci, musí si oběd předem odhlásit sám.

 8. Dietní stravu školní jídelna nepřipravuje.

 9. Na začátku docházky obdrží zákonný zástupce dítěte přihlášku ke stravování. Zákonný zástupce tuto přihlášku vyplní a odevzdá ředitelce ŠJ. Během docházky není nutné přihlášku obnovovat, pouze dojde-li ke změnám.

   

   

 10. Vnitřní režim školní jídelny

   

 11. Strava se vydává dítěti, které se daný den účastnilo vzdělávání v MŠ nebo ZŠ.

 12. V případě nemoci žáka se strava vydává rodičům žáka do přinesených nádob pouze v první den nemoci. V dalších dnech je možné stravu odebírat pouze za cenu stanovenou pro doplňkovou činnost.

 13. Do školní jídelny přicházejí žáci v doprovodu vyučujícího poslední hodiny.

 14. Po příchodu do školní jídelny se žáci řadí v pořadí, v jakém přišli do jídelny. V odůvodněných případech může žák požádat dozor o přednostní výdej stravy.

 15. Při stolování žáci dodržují pravidla slušného chování, chovají se tiše, neruší ostatní strávníky hlasitými projevy, dbají pokynů dozoru a ostatních pracovníků školy.

 16. Po ukončení oběda zasunou nehlučně zpět židli a odnesou použité nádobí na určené místo.

 17. Odhlášky obědů je možné buď telefonem 461 729 517 /v případě odloučeného pracoviště 731738423/do 7 hod. ráno v případě nemoci, jinak den předem. Obědy lze odhlásit též osobně u kuchařek na každém zařízení.

   

   

   

   

  IV.    Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

   

  1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

    

 18. Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků školy i ostatních osob.

 19. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu výdeje.

 20. K zajištění bezpečnosti ve školní jídelně je určen dozor. Dozor v jídelně na 1. stupni ZŠ je vykonáván pedagogickými zaměstnanci školy, dozor v jídelně na 2. stupni ZŠ vykonává ředitelka ŠJ, případně jiný určený zaměstnanec ŠJ. Žáci jsou v rámci výuky v MŠ nebo ZŠ seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny.

 21. Žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla chování, osobní hygieny a hygieny stravování.

 22. Dozor dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a zajišťuje čistotu a bezpečnost prostředí. Žáci se mohou v případě potřeby na dozor obracet.

 23. Každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně okamžitě hlásí dozoru. Zdravotní indispozici dítě neprodleně oznámí dozoru, který poskytne potřebnou péči, uvědomí vedení školy a zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte - vždy v doprovodu zákonného zástupce či jiné pověřené osoby.

 24. Povinností zaměstnance školní jídelny je vyzvat osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety, nebo je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor školy opustila.

   

   

   

   

   

  B.  Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

   

  1.   Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v areálu školní jídelny.

  2.   Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách jídelny přísně zakázány.

   

   

  V.      OCHRANA MAJETKU ŠKOLY

   

 25. Žáci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním.

 26. Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozené předměty tvořící zařízení oddělení ŠJ.

 27. Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny a uklízí po sobě zanechanou nečistotu.

 28. Žáci okamžitě oznámí zjištěné závady majetku ŠJ dozoru v ŠJ.

 29. Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit.

   

   

  VI.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   

 30. Vnitřní řád školní jídelny byl projednán a schválen dne 1. 9. 2017.

 31. Platnost vnitřního řádu školní jídelny začíná s účinností od 1. 9. 2017 na dobu neurčitou.

 32. Nedílnou součástí tohoto Vnitřního řádu jsou:

 33. Provozní řád ŠJ Pomezí 283 okres Svitavy

 34. Provozní řád Školní jídelny Pomezí 283 okres Svitavy – odl. pracoviště čp. 90

 35. Provozní řád kuchyně

 36. Organizační řád

 37. Finanční normativy

   

   

   

  V Pomezí dne 1. září 2017                                                                            

   

   

   

  Bc. Jaroslava Kubíková

  ředitelka školní jídelny